President

Nikki German, PhD, ATC, LAT

President Nikki German

President

Nikki German PhD, ATC, LAT

North Dakota State University
Master of Athletic Training Program
BBFH 24C

PO Box 6050, Dept 2620
Fargo, ND 58108-6050

701-231-8624 (o)